Biblija Stebuklinga (pratęsimas)

Penkios pirmosios Biblijos knygos vadinasi Tora.
Rabinas Mykolas Dov Veinsmandlas atrado „Dievo parašą” šiose pirmose penkiose knygose. 1958 metais buvo atspausdinta jo knyga su eksrtaordinariais Toros tyrinėjimais. Nagrinėdamas šias knygas jis atrado, kad pimose dvejose ir paskutinėse dvejose knygose, peršokant kas 49 raidelę, galima perskaityti žodį Tora, o trečioje, peršokant kas 7 raidelę – Dievo vardą – Jahve (Jahova). Ydomu ir tai, kad pirmos dvi ir paskutines dvi nukreiptos į centrinę štai tokiu būdu.

Pradžios>>Išėjimo>>Kunigų<<Skaičių<>Tora>>Jahve<<aroT<<aroT

toros_kodasBiblijos mokytojas Chuck Missler atrado ekstraordinarų Dievo sumanymą užrašyti Evengelijos žinią, skaitant vardų reikšmes nuo Adomo iki Nojaus. Štai vardai ir jų reikšmės.

Vardai: Adomas, Setas, Eno, Kainanas, Maleleelis, Jeretas, Henochas, Matūzalis, Lamechas, Nojus.
Vardų reikšmės: Žmogus, paskirtas, mirtingas, liūdesys, palaimintas Dievas, nusileis, mokyti, Jo mirtis atneš, sielvartas, komfortas.

Sudėjus į sakinį galėtų skambėti taip: Žmogus paskirtas mirtinam liūdesiui, bet palaimintas Dievas ateis mokyti ir Jo mirtis atneš per kančią ramybę. Logiškai mąstant, niekas kitas kaip Dievas, neturi galimybės surežisuoti devynių kartų palikunis ir dar suteikti vardus, kurių reikšmės šitaip kalbėtų. Na o iš kitos pusės, tai reiškia jog ši žinia tokia svarbi, kad mums žmonėms būtina į tai atkreipti dėmesį. Tai Evangelijos žinia – geroji naujiena apie Jėzų – Dievą Gelbėtoją, atėjusi mus pamokyti ir per kančią ant kryžiaus, mirtį ir prisikėlimą iš mirties, išgelbėti, sutaikyti su Tėvu ir duoti mums ramybę, bei amžinojo gyvenimo dovaną.

Pats svarbiausias įrodymas, kad Biblija – Dievo žodis – išsipildžiusios pranašystės.

Pats Dievas per pranašą Izaja mums kalba: „9Atsiminkite praeitį, kad Aš esu Dievas ir kito dievo, panašaus į mane, nėra. 10Aš skelbiu dalykus nuo pat pradžios ir pasakau, kas dar nėra įvykę. Mano nutarimas pasiliks ir Aš padarysiu, ką esu numatęs.” (Iz 46, 9-10)

Šimtai metų iki ateinant Kristui buvo pranašauta, kaip Jis ateis ir ką atliks. Daugiau negu šimtas pranašysčių apie tai jau išsipildė ir dar yra kurios išsipildys Jo antrojo atėjimo metu. Štai keleta išsipildžiusių pranašysčių. Ttūkstantį metų iki Kristaus karalius Dovydas pranašavo ” Jie pervėrė mano rankas ir kojas. 17Galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. O jie žiūri ir stebi mane, 18drabužius mano dalijas, meta dėl mano apdaro burtą.” (Ps 22, 16 – 18) Tai išsipildė Jėzaus nukryžiavimo metu ir užrašyta „33Atėję į vietą, kuri vadinasi “Kaukolė”, jie nukryžiavo Jį ir du piktadarius ¬vieną iš dešinės, antrą iš kairės. 34Jėzus tarė: “Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro”. O jie, mesdami burtą, pasidalijo Jo drabužius.” (Luk 3, 33-34)

Pranašas Zacharija pranašavo apie Jėzaus pervertą šoną. Nors dalis šios pranašystės jau įvyko (Jn 19, 34 ) kita dalis dar įvyks ateityje ir kalba apie malonę tiems žydams, kurie dar netiki į savo Mesiją, bet įtikės ateityje, kai Jis sugrįš : „9Aš sunaikinsiu tautas, sukilusias prieš Jeruzalę, 10o Dovydo namams ir Jeruzalės gyventojams išliesiu malonės ir maldos dvasią. Jie žvelgs į mane, kurį jie perdūrė, apraudos, kaip aprauda vienintelį sūnų, ir liūdės, kaip liūdi, netekę pirmagimio.” ( Zach 12, 10)

Štai keleta istorinių faktų, paliudijančių Jėzaus nukryžiavimą ir prisikėlimą apart Biblijos. Žydų Talmudas, patvirtina Jėzaus nukryžiavimą Vėlykų vakare. Kornelijus Tacitas, Romos istorikas, gimęs 52-54 m.e.m. rašė, kad Jėzus buvo nukryžiuotas Poncijaus Piloto. Juozapas Flavijus, gimęs 37 m.e.m. buvo žydas, fariziejus. Jis rašė ” Maždaug tuo metu Jėzus, išmintingas žmogus, jei būtų teisinga jį vadinti žmogumi, nes jis darė nuostabius stebūklingus darbus…Pilotas…pasmerkė jį ant kryžiaus…po trijų dienų jis vėl pasirodė gyvas.” Šie žodžiai idealiai patvirtina Biblijinius faktus ( Mk 15, 15; 1 Kor 15, 3-7)

Štai keleta faktų, kad Biblija moksliška knyga.

zeme_apvali

Kad žemė apvali užrašyta (Iz 40, 22) apie 700m iki Kristaus. Kad žemė pakabinta ant nieko užrašyta (Job 26, 7) apie 1500m iki Kristaus. „7Jis ištiesia šiaurę ant tuštumos ir žemę pakabina ant nieko.” Mes šiandien žinome ir esame ne karto matę nuotraukose ar filmuose kaip gražiai ir baimę keliančiai atrodo žemė iš kosmoso erdvės. Tikrai ji nėra ant gigantiško dramblio, kaip vaizduodavo praeitų šimtmečių išminčiai… Man yra ydomu, kad mokslininkams sukūrus galingiausius teleskopus pasitvirtino faktas, jog virš žemės šiaurės, nėra jokių žvaigždžių. Nors visomis kitomis kryptimis jų pilna. ( Job 26, 7). Mokslininkai tikrai neperseniausiai tai atrado, o Biblijoje tai jau buvo užrašyta daugiau nei prieš 3000 metų. Neseniai tyrinėtojai atrado, kad okeane yra giluminių srovių ir šaltinių. Tūkstantį metų iki Kristaus tai pranašavo Biblija (Ps 8, 8; Iz 43, 16 ) (Job 38, 16) Atominės fizikos paslaptys atsiskleidžia 2 Petr 3, 10 „10O Viešpaties diena ateis kaip vagis naktį. Tada dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sutirps karštyje, ir žemė su savo kūriniais sudegs.” Einšteinas nustebino daugelį mokslininkų su nauju požiūriu į atominę ir kvantinnę fiziką, praeitame šimtmetyje, bet Biblija jau kelis tūkstatmečius mums vis primena: „… pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado regima.” ( Hebr 11, 3)

Biblija unikali knyga, iš kurios pusės bežiūrėtumei. Tai populiariausia knyga per visą žmonijos istoriją. Tai dvasisngiausia knyga, nes įkvėpta Dievo. Tai nesenstanti knyga, nes šiandien ji taip pat aktuali, kaip ir prieš tūkstančius metų. Istorijos bėgyje studijuota, pamokslauta, išlaikyta ir naudota kasdieniniame gyvenime. Ji niekados nepasens ir visados alsuos skaitytojui Dievo Dvasia ir meile.

Jėzus pasakė „18Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, kol viskas išsipildys.” (Mat 5, 18) O kitoje vietoje Jis pasakė taip „35Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis.” (Mat 4, 35) Šio straipsnio tikslas parodyti iš įvairių pusių tai, kad Biblija – Dievo žodis, o Jėzus Kristus – mūsų Gelbėtojas ir Viešpats. Dar daugiau tai knyga, kurią ne tik verta skaityti, bet ir vadovautis savo gyvenime. Butent apie tai Jėzus kalbėjo „Kalno pamokslo” pabaigoje: „24Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį savo namą ant uolos. 25Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. 26Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusį savo namą ant smėlio. 27Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus”. (Mat 7, 24- 27)

Jei tavo širdyje yra noras statyti savo gyvenimo namus taip, kad jie nesugriūtų, mes raginame tave skaityti šią brangią knygą, klausyti jos žodžių ir vykdyti savo gyvenime. Aišku dar geriau ją studijuoti kartu su kitais patyrusiais krikščionimis. Jei gyveni Dubline ar netoliesia, kviečiame tave ir laukiame, kiekvieną sekmadienį nuo 12 val. adresu: Dublin International Youth Hostel, 61 Mountjoy Street, Dublin 7

Tel. pasiteirauti: +353894016414
Pastorius
Gintautas Tautkus