Apreiškimo 12 ženklas danguje

 

„Ir pasirodė danguje didis ženklas:
moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis,
o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas.
Ji buvo nėščia ir dejavo, kentėdama sąrėmius
bei gimdymo sopulius” (Apr 12, 1-2).

 

Biblijoje, Apreiškimų knygos 12 skyrius prasideda būtent šiais žodžiais. Visas tolimesnis skyrius kalba apie įvykius tuoj po šito „moters” ženklo pasirodymo. Ten ir “ugniaspalvio slibino” tykojimas prieš kūdikio gimimą, ir berniuko gimimas. Ten mūšis danguje, šėtono kritimas ir tikinčiųjų persekiojimas, ir Dievo apsauga Jo žmonėms. Ten tikinčiųjų pergalė Avinėlio krauju ir liudijimo žodžiu., ir Dievo karalystė ir Jo Kristaus valdžia… „Todėl džiūgaukite dangūs ir jų gyventojai! Bet vargas žemei ir jūrai, nes pas jus nukrito velnias, kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai beturįs laiko” (Apr 12, 12).

  Biblijoje parašyta ir aš tikiu, kad prieš Kristui sugrįžtant ir įtvirtinant 1000 metų Taikos Karalystę Žemėje, maždaug septynis metus valdys Antikristas, padedant netikram pranašui po to, kai slibinas (velnias) suteiks jam didelę valdžią…(apie tai rašo Apr 13 skyrius – viena valdžia, viena ekonomika, viena religija). Apie tai reikėtų daug plačiau pakalbėti… Tačiau vienas įvykis, kurio laukia visi Dievo vaikai – Bažnyčios paėmimas, tikrai įvyks savo metu. Ir tai gali įvykti daugeliui visiškai netikėtai…

 Šiame straipsnyje noriu šiek tiek pakomentuoti:

  1. Apie „moters” ženklą 2017 rugsėjo 23 d. danguje ir kaip tai atitinka Apr 12 skyrių.
  2. Apie Trimitų Šventės pabaigą, rugsėjo 22 dieną.
  3. Ką šie abu įvykiai (1 ir 2) turi bendra su Bažnyčios paėmimu ir 7 metų Antikristo valdžia žemėje.

  Pirmiausiai apie Apr 12 ženklą danguje. Mergelės žvaigždynas simbolizuoja moters ženklą danguje. Kuri „apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis“ tai bus išpildyta šių metų rugsėjo 23 dieną. Virš mergelės žvaigždyno yra Liūto žvaigždynas. Taip pat Judo liūtas simbolizuoja Kristų. Šis žvaigždynas turi 9 žvaigždes. Tačiau rugsėjo 23 dieną prie šių devynių žvaigždžių prisijungia Merkurijus, Marsas ir Venera, sudarydami iš viso „dvylikos žvaigždžių vainiką“ Be to Jupiteris maždaug 9 mėnesius sukinėjasi Mergelės žvaigždyno „įsčiose“ kas atitinka „Ji buvo nėščia ir dejavo, kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius“. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad prieš 2000 metų, Kristaus gimimo metu, Jupiteris taip pat sukinėjosi Mergelės „įsčiose“. Šventas Raštas mums kalba apie karus, žemės drebėjimus, badmečius, neramumus, kaip gimdymo skausmus (Mk 13, 8). Noriu čia pastebėti, kad karai žemės drebėjimai ir visokios stichijos žemėje ne naujiena, tačiau paskutiniaisiais metais jų tiek padaugėjo…kad panašu į sąrėmius prieš gimdymo artėjimą.

 Per visą žmonijos istoriją šis ženklas dar niekada taip detaliai nebuvo išsipildęs! Bet štai rugsėjo 23 dieną šis apreiškimų knygos ženklas gali būti įskaitomas danguje. Dar daugiau Jupiteris išeina iš Mergelės žvaigždyno „įsčių“! Kažkokie labai svarbūs įvykiai gimdomi ir štai, štai turi pasirodyti pas mus žemėje. Kas tai?!

  Šventas Raštas mus moko, kad yra septynios pagrindinės Dievo Šventės. Keturios pavasarį ir trys rudenį. Visos šios šventės yra Kristaus šešėlis arba pranašystės apie Kristų. Keturios pavasario šventės jau išsipildė. Pascha (vėlykos) atitinka Jėzaus nukryžiavimą. Neraugintos duonos šventė – kalba apie Jo šventumą ir mūsų pasišventimo svarbą. Pirmųjų vaisių šventė išsipildė Jėzaus prisikėlime iš numirusių. Savaičių šventė išsipildė, kai Kristus atsiuntė mokiniams Šventąją Dvasią – Sekminės. Lieka trys šventės: Trimitų šventė, Sutaikymo diena ir Palapinių šventė. Trimitų šventė kalba apie Dievo tautos surinkimą ir pasiruošimą Dievo teismui. Atgimusiems Dievo vaikams tai paėmimas. Sutaikymo diena kalba apie Teismų laikotarpį žemėje ir atpirkimą per Kristaus auką. Bet taip pat tai kalba apie sunkiausius laikus žemėje, kai žemėje valdys Antikristas ir bus įvesta žvėries ženklas, be kurio niekas negalės nei pirkti, nei parduoti (Apr 13, 17). Tai Danieliaus pranašystės savaitė – septynių metų laikotarpis (Dan 9, 27). Praktiškai, tiems kurie atsisakys priimti -žvėries ženklą, bus nukirstos galvos (Apr 20, 4).

Palapinių šventė kalba apie Kristaus sugrįžimą ir valdžią žemėje, kurioje viešpataus teisumas ir taika. Tai Dievo buvimas tarp žmonių.

 Kadangi pirmos keturios šventės jau išsipildė, tai nėra jokių abejonių, kad išsipildys ir trys paskutinės. Taigi dabar mes laukiame Trimitų šventės išsipildymo. Ką tai reiškia mums?

  Pagal mūsų kalendorių Trimitų šventė – Rosh Hashana –  rugsėjo 21-22 d. Izraelyje su Trimitų švente prasideda naujieji metai. Biblija šaukia Dievo tautą į atgailą. Šventas Raštas skelbia, kad Trimitų šventė yra Dievo tautos surinkimas. Iš vienos pusės mes matome kaip Izraelis Dievo tauta grįžta į savo žemę iš visų pasaulio kraštų. Tačiau trimitų šventė kalba ir apie dar didesnį priarjimą prie Viešpaties – tai Bažnyčios paėmimas! „Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais” (1 Tes 4, 16-18). Ir tai įvyks „gaudžiant paskutiniam trimitui” (1 Kor 15, 52). Trimitų šventės metu yra paskutinis ilgiausias trimito (shofar – rago) garsas, kuris ir simbolizuoja Bažnyčios paėmimą. Apreiškimų knygos 12, 5 parašyta „kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie Jo sosto“ Tai simbolizuoja ir Bažnyčios paėmimą.

 Ar rugsėjo 22 bus Bažnyčios paėmimas…? Ar prasiverš karas…? Ar apsireikš Antikristas ir prasidės sunkiausieji laikai žemėje…? Ar dar bus Dievo malonė išlieta ir turėsim laiko atgailai ir susitaikymui su Dievu?

 „Pirmiausia žinokite, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, gyvenantys savo geiduliais ir kalbantys: “Kur Jo atėjimo pažadas? Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasilieka kaip buvę nuo sutvėrimo pradžios”. Mat jiems, to norintiems, yra paslėpta,.. Viešpats nedelsia ištesėti savo pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su mumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų” (2 Pet 3, 3-9).

  2005 rugpjūčio pabaigoje uraganas “Katrina” užklupo Ameriką. Meksikos įlankoje New Orlian miestas buvo užlietas net 85 procentus. Tačiau kol uraganas atėjo iki ten, buvo daugiau negu 4 dienų intervalas, buvo galima tinkamai pasiruošti. Manau kad rimtai atkreipus dėmesį laiku, nuostoliai galėjo būti žymiai mažesni.

 Kaip daug labiau mums reikia pasiruošti dėl savo sielos išgelbėjimo, kai mes matome vis daugiau ir daugiau ženklų apie artėjantį Kristaus sugrįžimą. Neseniai praėję keturi kraujo mėnuliai per Biblijines šventes, saulės užtemimai ir štai Apreiškimų 12 ženklas danguje, tai kaip trimitų garsai skelbiantys artėjančią pabaigą. Kiek dar jų bus..?

 Jėzus kalbėdamas apie paskutiniuosius laikus mokiniams pasakė: „Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu: kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artėja vasara. Taip pat, visa šita išvydę, žinokite, jog tai arti, prie durų. Iš tiesų sakau jums: ši karta nepraeis, iki visa tai įvyks” (Mat 24, 32-34)

Figmedis – Izraelio tauta. 1948 gegužės mėnesį buvo atkurta Izraelio valstybė (1947 m. buvo priimtas sprendimas). Prie 1947 pridėjus 70 (karta) gaunasi 2017.

1967 m. Izraelis atsiėmė Jeruzalę. Tai jubiliejiniai metai (kas 50 metų). Prie 1967 pridėjus 50 gaunasi 2017.

2017 rugsėjo 23! Kas tai?

Ar ne laikas susitaikyti su Dievu?! Šiandien tinkamas laikas, šiandien tinkama diena išgelbėjimui!

Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo teisumu“ (2 Kor 5, 21). Juk „atpildas už nuodėmę  mirtis, o Dievo dovana  amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį“ (Rom 6, 23).

Ir „kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo bus išgelbėtas“ (Rom 10, 13)

 

Pastorius Gintautas