Amžinybė gali prasidėti rytoj!

Amzinybe gali prasidedi rytojTavo sprendimai keičia tavo ateitį. Bet yra sprendimai, kurie gali pakeisti tavo amžinybę.

Yra žmonių, kuriems rūpi ateitis, yra žmonių, kurie gyvena šia diena. Geroji žinia apie gelbstinčią Dievo malonę pakeitė mano gyvenimą. Maždaug prieš keturiolika metų atėjau pas Dievą. Nuostabus supratimas apie Jo malonę, atleidimą, meilę keitė ne tik mano supratimą apie amžinybę, bet ir mane pačią.Naujo gyvenimo viltis atėjo į mano širdį. Jaučiausi kaip suradusi geriausią gyvenimo draugą.

Juk Jėzus – tai tas, su kuriuo draugausi amžinai. Pradėjau skaityti ir studijuoti Šventą Raštą, pradėjo atsiskleisti Dievo išminties turtai. Supratau, kad galiu būti dvasioje viena (vienybėje) su visatos Kūrėju ir dar, kad Jis myli mane. Jis atsiuntė į žemę Savo Sūnų, kad aš nepražūčiau, bet turėčiau gyvenimą. Supratau, kad Dievas sukūrė pirmąjį žmogų, Adomą, nemirtingu. Ir mirtis tai nebuvo Dievo valia žmonėms. Nuodėmė atnešė žmogui mirtį. Jėzus Kristus atėjo išgelbėti iš nuodėmės ir mirties. Jėzus prisikėlė iš mirties. Taip pat Jis prikels savo žmones paskutinę dieną. O ir pati mirtis bus įmesta į ugnies ežerą ir jos daugiau nebebus (Apr. 20,14). Mes gyvensime su Dievu amžinai. Biblija mums kalba apie naują žemę ir naują Dangų, apie amžino Dievo miestą.

Naujas gyvenimas atėjo ir pakėlė mane iš ligų, skausmo, nepasitikėjimo savimi. Dievo jėga, malonė ir ramybė pradėjo globoti mane. Pagaliau supratau tai, kas yra brangiausia.
Labai gailėjausi, kad neatsigręžiau į Dievą anksčiau. Kiek klaidų, skausmo, nesusipratimų buvo galima išvengti. Širdyje užsidegė noras pasidalinti su savo mylimaisiais apie tai, ką suradau. Atrodo, atvyksti pas savo brangiuosius ir atneši kažką nuostabaus, kažką nesulyginamą su niekuo, brangiausią ką galima atnešti – amžinąjį gyvenimą ir dar dovanai… Kiekvienas žmogus šioje žemėje gali atsigręžti į Dievą, atiduoti save ir savo gyvenimą Jam ir būti su Juo visą amžinybę. Per Jėzaus auką ant Golgotos Kryžiaus mes galime tapti Dievo vaikais – sugrįžti iš mirties į Gyvenimą. Jėzus sumokėjo už mūsų nuodėmes, Jis atleidžia mums mūsų kaltes. Iš tyros širdies pakviesk Jį į savo širdį, į savo gyvenimą. Pradėk skaityti Bibliją.
Ne kartą esu girdėjusi: ” Aš dar nepasenau”.

Aš labai gailėjausi, kad atsiverčiau taip vėlai. Man buvo dvidešimt šeši metai. Man teko dalyvauti draugo laidotuvėse, kuris mirė būdamas trisdešimt dviejų. Svajojau papasakoti apie savo naują gyvenimą savo giminėms. Vieną vasarą pasiryžom nuvažiuoti į Maskvą. Atvykus mus užklupo baisi žinia: nušautas mano devyniolikmetis brolis. Verkiau prie jo kapo. Jo amžinybė jau prasidėjo. Kažką pakeisti jau per vėlu. Prieš kokius septynis metus, vienam jaunuoliui Kaune, padaviau keletą kasečių. Ilgai laukiau grąžinimo. Atrodė toks pareigingas… Galiausiai nusprendžiau pasiteirauti. Sužinojau, kad jis paskendo ir jau palaidotas. Jo amžinybė jau prasidėjo.

Biblija sako:”palaiminti užmigę Viešpatyje”( Apr. 14,13). Jėzus sako:”Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną” ( Jon 6, 40 ).

Tavo amžinybė gali prasidėti rytoj. Jei nesi tikras kokia ji, aš tikrai tau patariu nelaukti, bet ateiti pas Dievą maldoje dabar. Nesvarbu nei amžius, nei dvasinis stovis. Tiesiog, koks tu esi dabar, melskis. Prašyk, kad Viešpats Jėzus atleistų tavo kaltes, nuplautų tavo nuodėmes savo krauju. Išpažink Jėzų Kristų – Dievo Sūnų savo gyvenimo Viešpačiu. Tikėk, Jo prisikėlime tavo išteisinimas ir išlaisvinimas nuo amžinosios pražūties. Išgelbėjimas ir amžinas gyvenimas netoli- tik viena nuoširdi malda iš tavo širdies ir lūpų.” Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas ”(Rom. 10,13)

O mes kviečiame tave į Šventojo Rašto studijas, kurios vyksta sekmadieniais Bažnyčioje ”Gyvasis Vanduo”

Su meile Jelena Tautkienė