Vėlykos – Jėzaus prisikėlimo šventė

Prie Jezaus Kapo

2011 metų vasario mėnesį turėjome galimybę pabūti Jeruzalėje. Aplankėme Jėzaus kapą ir padarėme keleta nuotraukų ir filmavimų. Šiame straipsnyje norėčiau pateikti kapo sodo planelį, o taip pat paties kapo planelį ir kelias nuotraukas. Jei norėtumėte pamatyti filmuotą medžiagą ir labiau pajusti prisikėlimo atmosferą,bei išgirsti gido paaiškinimus, kviečiame apsilankyti mūsų internetinio puslapio skyrelyje “Video”.

Pats sodas labai jaukus ir gražiai prižiūrimas. Kai pirmą kartą apsilankiau, tik įėjus vidun gavau liudijimą savo dvasioje, kad ši vieta ypatinga. Juk čia buvo palaidotas mano Viešpats, čia Jis trečią dieną prisikėlė iš mirties

Čia per du tūkstančius metų buvo tiek tikinčiųjų ir tiek nuostabių dvasinių išgyvenimų. Ir štai, ačių Dievui ir mums teko malonė aplankyti tokią įžymią vietą. Kai mąstau apie Kristaus prisikėlimą iš mirties, suprantu, kad tai vieta, kur amžinybė susilietė su laikinumu. Ir mirtis – laikinas dalykas – pralošė. Jėzus – Dievo Sūnus nugalėjo mirtį, prisikėlė ir atvėrė mums kelią į amžinybę pas Tėvą. Dabar į šią vietą tikintieji ateina pasimelsti ir pabūti su Dievu.

kapo_sodo_planelis

Kaip matosi planelyje parašyta kapas, kaukolės vieta, vyno spaustuvas, cisterna. Dalis šių faktų liudija, kad sodelis priklausė turtingam asmeniui. “

Vakarui atėjus, atvyko vienas turtingas žmogus iš Arimatėjos, vardu Juozapas, kuris irgi buvo tapęs Jėzaus mokiniu. Jis nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė kūną atiduoti. Juozapas paėmė kūną, įvyniojo į švarią drobulę ir paguldė savo naujame kape, kurį buvo išsikaldinęs uoloje. Užritęs didelį akmenį ant kapo angos, nuėjo.” (Mat 27, 57-60) Šiame sakinyje atsiskleidžia tiesa, kad Jėzaus kūnas buvo palaidotas turtigo žmogaus kape. Tai patvirtina vyno spaustuvas, didžiulė cisterna (apie milijoną litrų talpos lietaus vandens saugykla) ir iškaltas kapas uoloje. Biblija taip pat kalba “Toje vietoje, kur Jį nukryžiavo, buvo sodas ir sode naujas kapas, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų Prisirengimo diena, o kapas arti.” (Jn 19, 41-42)

lietaus_vandens_cisternaTiems, kurie susidomėjo faktu apie milijoną litrų talpos saugyklą, noriu trumpai paaiškinti. Izraelyje vasaros metu visiškai nebūna lietaus. Vėlyvasis lietus būna balanžio mėnesį, o po to iki spalio mėnesio jo praktiškai nebūna. Kad derlius galėtų sėkmingai užaugti, reikia labai daug vandens palaistymui. Ir seniau ir dabar Izraelio gyventojai ir valstybė sprendžia, kaip išsaugoti kuo daugiau lietaus vandens sausros laikmečiui. Štai kodėl “žmogus iš Arimatėjos, vardu Juozapas” turėjo tokią didelę lietaus vandens saugyklą. Pagal jos dydį aiškiai matosi, kad jis buvo turtingas žmogus.

Iš planelio matosi, kad kaukolės vieta visai netoli kapo. Žvelgiant į Golgotos – Kaukolės vietą, galima visai nesunkiai suprasti, kodėl ši vieta gavo tokį pavadinimą. Net iš nuotraukos padarytos mūsų apsinankymo metu matosi, kad uola primena skeleto kaukolę. “Nešdamas savo kryžių, Jis ėjo į vadinamąją Kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą. Tenai jie Jį nukryžiavo; kartu su Juo ir kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje.”( Jn 19, 17-18)

Todėl ir Jėzus, norėdamas savo krauju pašventinti tautą, kentėjo už vartų. Taigi išeikime pas Jį už stovyklos, nešdami Jo paniekinimą.” (Hebr, 13, 12-13) Ši vieta ir yra už Jeruzalės vartų. Taip pat ir netoliese šalia Jeruzalės sienos.

prie_jezaus_kapo

kaokoles kalvaŠiuos žodžius ir rašto vietas parinkau, norėdamas parodyti, koks tikslus yra Šventas Raštas. Jei atydžiai skaitysi, atrasi viską, kas reikalinga patvirtinti, ne tik faktams apie Jėzaus kūno palaidojimo vietą, bet ir viską, kas šiandien mums svarbu. Biblija – brangi tiksli knyga, rodanti mums kelią į palaimintą gyvenimą čia žemėje, o taip pat atverianti mūsų dvasines akis, kad matytume, girdėtume ir tikėdami į prisikėlusį mūsų Viešpatį ir Gelbėtoją Jėzų, turėtume amžinąjį gyvenimą.

Kai Jėzus buvo nukryžiuotas, šalia Jo buvo nukryžiuoti du nusikaltėliai. “Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių piktžodžiavo Jam: “Jei Tu esi Kristus, išgelbėk save ir mus!” Antrasis sudraudė jį: “Ir Dievo tu nebijai, pats būdamas taip pat nuteistas! Mudu teisingai gavome, ko verti mūsų darbai, o šitas nieko blogo nepadarė. Ir jis tarė Jėzui: “Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė: “Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje”. (Luk 23, 39-43)

jezaus_kapasKai aš žvelgiu į šią Dievo malonę, galiu suprasti taip, jei šis nusikaltėlis, nuteistas mirties bausme, gavo išgelbėjimą, tai ir kiekvienas žmogus, kuris atgailauja ir tikėdamas išpažįsta prisikėlusį Jėzų Viešpačiu, bus išgelbėtas. Juk Dievas nori, kad visi monės būtų išgelbėti ir pažintų tiesą.

Pabandyk įsivaizduoti nusikaltėlį sėdintį teismo salėje. Jis žino, kad yra kaltas ir besikankindamas laukia, koks gi bus teisėjo nuosprendis… Ir galiausiai teisėjas paskelbia bausmę …”vertas mirties!”… Nemanau, kad lengva įsivaizduoti tikrąją tokio nusikaltėlio būseną, jo mintis, emocijas ir visą vidinį pergyvenimą… Bet štai pakyla vienas asmuo ir kreipiasi į teisėją teisingais juridiniais būdais ir sako “aš priimu šio nusikaltėlio bausmę ant savęs jo vietoje, aš sumoku pilnai už jo kaltę savimi, jį paleiskite!” Pasmerktasis, negalėdamas atsipeikėti iš nuostabos taria: juk tai aš kaltas ir vertas bausmės… juk tujezaus_kapo_planasnekaltas…”Viešpatie, prisimink mane, kai nueisi į savo Karalystę”… Išteisintasis, jau nebe nusikaltėlis, išeina iš teismo dar nesusivokdamas, kas įvyko.

Išeinant pro vartus jis sutinka nuostabų asmenį, kuris prisistatydamas jam sako “tai mano sūnus paėmė bausmę tavo vietoje, ateik ir gyvenk pas mane ir dabar tu būk man kaip sūnus. Aš noriu pasidalinti tuo ką turiu su tavimi ir mylėti tave tai stipriai, kaip ir mano sūnus, kuris tave išpirko iš mirties…” Šiame palyginime nusikaltėlio vietoje esame mes, prisiėmusiojo kaltę ant saves vietoje – Jėzus, nuostabaus asmens vietoje Dievas – Tėvas.
Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas. Kas Jį tiki, tas neteisiamas,..(Jn 3, 16-18) Švęsdami šias Vėlykas, prisiminkime, kokia nuostabi yra Evangelija – Geroji Naujiena.

“Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus; ir kad Jis buvo palaidotas, ir kad prisikėlė trečią dieną pagal Raštus; ir kad Jis pasirodė Kefui, po to dvylikai. Po to Jis pasirodė iš karto daugiau nei penkiems šimtams brolių, (1 Kor 15, 3-6) Po to Jis pakilo į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. Šiandien Jis yra gyvas ir mylintis mūsų Užtarėjas pas Tėvą. Ir “kiekvienas kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas” (Rom 10, 13)

Pastorius
Gintautas Tautkus